Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Algemene Privacyverklaring

De vzw Vrienden Surinaamse Basisscholen, hierna “de vereniging”, wil u informeren over de persoonsgegevens die zij verzamelt en hoe zij ermee omgaat.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle huidige en vroegere leden, deelnemers aan activiteiten, personen die belangstelling tonen of toonden voor onze activiteiten, diensten of producten, klanten en prospecten, leveranciers …

Om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU2016/679, hierna AVG) zal de vereniging

• uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor zij werden verstrekt;

• de technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen;

• geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor het beheer, voor ledenadministratie, voor ledenbladen, voor dienstverlening aan leden en derden, het bekomen van subsidies en sponsoring, het naleven van wettelijke verplichtingen (inzake fiscaliteit, rechtspersonen…), de vrijwilligerswerking, de jeugdwerking, de pedagogische projecten …

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

- identiteitsgegevens: alle vermeldingen bij uitlezing van de identiteitskaart;

- contactgegevens: telefoonnummers, e-mailadressen, …


Verstrekking persoonsgegevens aan derden

De verwerking van de persoonsgegevens en de mededeling aan derden gebeurt uitsluitend voor de doeleinden waarvoor zij werden verstrekt.

Aan partijen die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte worden geen persoonsgegevens verstrekt.

Bewaartermijn

De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelstellingen waarvoor zij werden verkregen en voor naleving van de wettelijke verplichtingen.


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage of op verbetering van de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen. U heeft het recht uw gegevens te laten wissen wanneer is voldaan aan de voorwaarden vermeld in artikel 17 AVG.

Voor alle vragen in verband met deze privacyverklaring kan u terecht op onderstaand adres.


Recht op afbeelding

Leden en hun gasten die deelnemen aan activiteiten van de vereniging die plaatsvinden op een publieke plaats worden geacht stilzwijgend toe te stemmen met groepsfoto- en video opnames en met het gebruik ervan.

vzw Vrienden Surinaamse Basisscholen

Sint Bernadettestraat 269

9000 Gent

telefoon: 0494/629598

0